ПРОЕКТИ
КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ КОНГРЕСИ ЧРЕЗ ФИНАНСИРАНЕ ОТ СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

 

Документи необходими за кандидатстване :
1. Проект; натисни (изтегли формата);
2. Заявление (изтегли формата);
3. CV ;
4. Програма на събитието - официално обявление;
5. Покана за участие;
6. Регистрация за участие;
7. Абстракт за устна или постерна презентация за участие в мероприятието;
8. Препоръка от научен ръководител;
9. Финансова рамка (изтегли формата).

Какво означава всеки един от посочените документи :
1. Проектът представлява описание на командировката (конгрес, конференция), времетраенето и темата, с която кандидатът ще участва. Документът се състои от няколко части: заявление – виж по-долу, но се прилага и тук; описание на целта на командировката; изпълнение – посочва се мястото на провеждане на събитието; финансова рамка – виж по-долу, но се прилага и тук; отговорник на проекта; срок за изпълнение на проекта; приложени документи.
2. Заявление - до ИС на СС в свободен текст, НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ да посочите факултет, курс и факултетен номер, както и дата и подпис на кандидата накрая;
3. CV - НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ факултет, курс и факултетен номер.
4. Всеки конгрес/конференция публикува на своя сайт програма за протичането на събитието. Необходимо е кандидатът да я разпечата и да я приложи към пакета документи.
5. Поканата за участие се предоставя от организационния комитет на събитието. Преди да предостави документите си за разглеждане, кандидатът е необходимо да се свърже именно с организаторите на конгреса/конференцията и да се сдобие с такава.
6. Регистрацията е най-вече през интернет сайт. Най-удобно и лесно се работи, когато кандидатът се регистрира, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО не заплаща нищо, а се свързва с организационния комитет и изисква проформа фактура, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО с данните на Ректората.
7. Идеята на абстракта е ясна.
8. Препоръката е най-често от научния ръководител на кандидата, но може да е всеки друг преподавател от университета.
9. Финансовата рамка включва всички разходи, които кандидатът ще реализира, а именно: такса участие, транспорт (посочва се маршрута и вида транспорт), нощувки (брой, вид стая и се съблюдава сумата ,посочена в Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина и Наредба за служебните командировки в страната ), визови разходи, дневни разходи (по Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина и Наредба за служебните командировки в страната, като посочените в съответните наредби суми важат за случаите, в които няма никаква закуска, обяд или вечеря в предложението за нощувки или програмата на конгреса; при наличие на закуска, обяд или вечеря сумата се преизчислява ).
При регистрацията за събитието и резервацията на нощувки и транспортни билети, кандидатът НЕ трябва да заплаща нищо. Заплатени суми не се възстановяват. Силно препоръчваме използването на проформа фактури, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО с данните на Ректората. Фактури с различни данни не са приложими. Това улеснява работата и значително намалява техническото време за отпускане на средствата, както и по-нататъчното им осчетоводяване.
Данни на Ректората:
МУ – София Ректорат
Бул. „Акад. Иван Гешов“ 15            
Булстат 831385737
ИД № BG 831385737
МОЛ: Надежда Василева
Medical University- Sofia Rektorat 
15 BLVD "Acad. Ivan Geshov" 
VAT No. BG 831 385 737 
SOFIA 1431 
BULGARIA
Комплектът документи се представя от кандидата на събрание на ИС, като часа и мястото на следващото се публикуват в сайта. Председателят на съответната комисия (научна или международна дейност), заедно с членове на комисията, преглежда документите за неточности или пропуски и на следващото събрание на ИС проектът се гласува. За да бъде одобрен един проект е нужно да бъде подкрепен от 50%+1 от списъчния състав на ИС, т.е. 8 човека.
ВАЖНО! Представянето на документите пред ИС трябва да се осъществи не по-малко от един месец преди командировката. В противен случай е възможно да няма техническо време за придвижване на документите.
Кандидати от по-горните курсове са с предимство пред тези от по-долните.
Документи необходими за отчитане
След приключване на командировката, студентът трябва да се отчете със следните документи:
1. Копие от паспорт с положени печати и виза (там, където има такава - страните извън ЕС);
2. Бордни карти от самолетни билети; автобусни или ЖП билети
3. Финансови документи – оригинални фактури, издадени на името на Ректората, ако преди командировката не са били предоставени такива.