НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
 • ПРАВИЛНИЦИ
  new Правилник за устройството и дейността на Медицински университет - София - изтегли
  new Правилник за структурата, организацията и дейността на Студентски съвет на Медицински унивреситет - София - изтегли
  new Правилник за управление, структура и критерии на система за оценяване и поддържане на качеството на обучение и академичния състав в Медицински университет - София - изтегли
  new Правилник на Медицински университет - София за придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища - изтегли
  new Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в МУ-София - изтегли
  new Правилник за прилагане на закона за развитието на академичния състав в Република България - изтегли
 • ЗАКОНИ
  new Закон за висше образование - изтегли
  new Закон за здравето - изтегли
  new Закон за лечебните заведения - изтегли
  new Закон за кредитиране на студенти и докторанти - изтегли
  new Закон за развитието на академичния състав в Република България - изтегли
 • НАРЕДБИ
  new Наредба № 34 от 29.12.2006г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването - изтегли
  new Наредба за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България - изтегли
  new Наредба за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завъшени периоди на обучение в чуждестранни висши училища - изтегли
  new Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите "Медицина" и "Дентална медицина" за образователно-квалификационна степен "Магистър" - изтегли
  new Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Фармация" за образователно-квалификационна степен "Магистър" - изтегли