ФАКУЛТЕТИ И ФИЛИАЛИ

АКАДЕМИЧНА СТРУКТУРА
на Медицински университет - София

Медицинският университет е едно от най-големите и най-авторитетните лечебни, образователни и научни средища на българската и европейската медицинска наука.
Дългогодишните традиции на Медицинския университет и неговите преподаватели и студенти го водят към мястото, което той заслужава сред европейските медицински университети.
Академичната структура на Медицинският университет обхваща неговите факултети, департаменти, филиали и департаменти, намиращи се в страната.

Медицински факултетМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Медицинският Факултет е най-старото висше медицинско училище в България, най-голямата и най-реномираната образователна медицинска школа с близо вековна история, учебна, научна и лечебна институция от общонационален мащаб. Факултетът ни е непресъхващ източник на познания, опит, традиции, кадри и еталони за медицинско образование за всички учебни и научни учреждения в страната. Немалко възпитаници на нашия университет са получили международно признание и са реализирали бляскава международна професионална кариера в областта на медико-биологичните и клинични медицински специалности.
65 професори, 179 доценти и 670 асистенти от 45 Катедри и клинични центрове предлагат широк и добре-диференциран спектър на учебни и научно-изследователски програми, покриващ всички области от медицината и предлагащ и интердисциплинарен подход в решаване на все-по-комплексните проблеми, изправящи се пред обществото.
тел.: 02/ 952 10 46
web: http://medfac.mu-sofia.com


Факултет по дентална медицинаФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
Факултетът по дентална медицина на Медицински университет – София е най-старото висше учебно заведение по дентална медицина у нас, основано през 1942 год. През 2012 год. се навършват 70 години от създаването му.
Повече от 11 000 студенти, от които около 900 от 58 страни на всички континенти, са се дипломирали като „лекар по дентална медицина – магистър" във ФДМ – София. Те притежават много добра практическа и теоретическа подготовка и днес са утвърдени, висококвалифицирани лекари по дентална медицина, търсени и уважавани от своите пациенти. Техните лични постижения и име на доказали се специалисти са най-добрият атестат за качественото дентално обучение, което са получили във ФДМ – София. Ние се гордеем с тях и вярваме, че и те се гордеят, че са завършили нашия Факултет.
тел.: 02/ 952 05 59
web: http://fdm.mu-sofia.bg 


Факултет по обществено здраве

ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ
Факултетът по обществено здраве е създаден през 2001г. с подкрепата на Пакта за стабилност и в партньорство с водещи институции от страните на Европейския съюз и Световната здравна организация.
Със създаването на Факултета по обществено здраве бе реализиран български проект с европейско значение. Факултетът е модерна университетска формация за въвеждане на студенти и докторанти в специфичната за здравеопазването управленска наука – политика и мениджмънт на общественото здраве.
Основните цели на Факултета са развитие на науката и практиката за общественото здраве и мениджмънт на идеите и ресурсите в здравеопазването. Ключови задачи са формирането на нова генерация от здравни политици и мениджъри и експертно съдействие при управлението на системата на здравеопазване в България.
тел.: 02/ 943 23 04
web: http://foz.mu-sofia.bg 


Фармацевтичен факултет

ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ
Фармацевтичният факултет става част от Медицински университет- София през 1995. Във факултета са обособени шест катедри, в три от които се преподават фундаментални дисциплини (неорганична, аналитична и органична химия, физикохимия, фармацевтична ботаника и математика). В останалите катедри е организирано обучение по специалните фармацевтични дисциплини (Технология на лекарствата и Биофармация, Фармакогнозия (Фитохимия), Фармацевтична химия и Фармацевтичен анализ, Фармакология и токсикология, Социална фармация) Медицинските дисциплини се преподават от съответните катедри към Медицински университет- София.
тел.: 02/ 987 98 74
web: http://pharmfac.net 


МУ

ФИЛИАЛ "ПРОФ. Д-Р ИВАН МИТЕВ" - ГР. ВРАЦА
Филиалът е структура на МУ-София. Учебното заведение е създадено през 1951 г. като училище за фелдшери. По-късно са разкрити специалностите медицинска сестра, акушерка и медицинска козметика, а през 2013 г с решение на АС от 19.06.2012 стартира нова специалност „Трудотерапия". От месец януари 1997 г. е преобразувано с ПМС №16 в колеж, в съответствие на тогава действащия Закон за висшето образование. Филиалът разполага с два добре поддържани етажа с около 4500 кв.м площ. Материалната база се състои от учебни зали, с капацитет 701 студенти и специализирани кабинети за практическо обучение с 208 места.
тел.: 092/ 64 51 76
web: http://www.medfilvr.com 


Медицински колеж

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ - СОФИЯ
От учебната 1997/1998 година в Структурата на Медицинския Университет – София са включени следните медицински колежи.
Адрес: гр.София, ул."Йорданка Филаретова" № 3
тел.: 02/ 915 46 25