НАУЧНА ДЕЙНОСТ

КОМИСИЯ ПО НАУЧНА ДЕЙНОСТ

Основна дейност на комисията е съставянето и издаването на списание "Praemedicus". То съдържа научни разработки и публикации на студенти, докторанти и специализанти от Медицински университет - София и от другите медицински университети и факултети в България. Списанието се издава два пъти годишно. Комисията също организира научни конференции за учащите се в МУ - София. Комисията осъществява подбор на студенти за финансиране на участието им в научни форуми от Студентски съвет.
Председател - Феодор Оджаков, 6 курс, спец. "Медицина"
Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.