ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ
на Студентски съвет на Медицински университет - София

 

КСБВУ е в петчленен състав. Основна дейност на комисията е класирането и настаняването на студенти в общежитията на Медицински университет - София. МУ - София разполага с 8 жилищни входа ( в Студентски град и ЖК Лозенец) и с около 3000 легла. Заседанията на КСБВУ се провеждат веднъж седмично през учебния период с приемно време за студенти. Приоритет на комисията е удовлетворяването на жилищните нужди на учащите се в университета. Комисията разглежда жалби и разрешава възникващи битови казуси между студентите. Комисията работи в тясно сътрудничество с университетския отдел "Студентски общежития и столове".

Основен преоритет в работата на комисията са въпросите на учебния процес и учебните планове. Тя работи за актуализация на Правилника за учебната дейност в университета. Друг акцент в работата на Комисията по учебна дейност е оптимизирането на учебните практики. Комисията разглежда регулярно постъпили студентски предложения за оптимизация на учебния процес.

Основна дейност на комисията е подготвянето на промени в Правилника за устройството и дейността на Студентски съвет. Друг акцент в работата и е подготвянето студентски предложения за промени в нормативната база на Медицински университет - София, касаеща студентите.

Основна дейност на комисията е съставянето и издаването на списание "Praemedicus". То съдържа научни разработки и публикации на студенти, докторанти и специализанти от Медицински университет - София и от другите медицински университети и факултети в България. Списанието се издава два пъти годишно. Комисията също организира научни конференции за учащите се в МУ - София. Комисията осъществява подбор на студенти за финансиране на участието им в научни форуми от Студентски съвет.

Основна дейност на комисията е координацията на контактите на Студентски съвет към Медицински университет - София с други сродни младежки и професионални организации в чужбина. Комисията работи приоритетно за създаване на условия за обмени на студентите от университета в страни от Европа и света. Комисията по международна дейност подпомага кандидатстването на студенти към Студентски съвет за финансиране на техни участия в международни конференции и сесии.

сновна дейност на комисията е организирането на културно-масови мероприятия за студентите от Медицински университет - София - групови посещения на театър, опера и балет. Друг акцент в работата на комисията е поддържането на страницата на Студентски съвет във facebook и в студентския сайт в актуално състояние.

Комисията се занимава с организирането на масови спортни мероприятия за студентите от Медицински университет - София като футболен, баскетболен, боулинг и волейболен турнир. Друга инициатива на комисията е ежегодното провеждане на Ски купата на Ректора. Членовете и провеждат селекцията на студенти за участието им в междууниверситетски спортни мероприятия.

Основно занимание на комисията е координацията на контактите на Студентски съвет към Медицински университет - София с други студентски и младежки представителства и организации, с медиите и официалните институции. Инициатива на комисията са и организирането на благотворителни кампании и акции, Коледен бал и други развлекателни събития за студентите от университета.