ВАЖНИ СЪОБЩЕНИЯ

Уважаеми колеги,

На основание чл.29 ал.3 т.11 от Правилника за устройство и дейността на Студентски съвет към Медицински Университет-София и т.5 от Преходни и заключителни разпоредби на гореупоменатия последно приет от Академичен съвет на 26.05.2015 година, Председателя на СС свиква редовно Общо събрание  на 16 февруари 2017 година от 17:30 часа в град София, място: ПУЦ (Предклиничен учебен център), улица Здраве 2, Аудитория 4.

Информация относно дневния ред на събранието, всички делегати на Студентски съвет могат да намерят в изпратените им на пощата покани.

Уважаеми колеги,

Във връзка с наличие на остатък от средства за еднократни помощи и награди,Комисията по стипендии дава възможност на студентите на МУ-София за допълнително подаване на Заявления придружени с необходимите доказателствени документи.Подаването на заявления става в студентските канцеларии на звената в срок от 30.11.2016г. до 07.12.2016г.

Заявлението може да видите тук:

Уважаеми колеги,


Избори за студентски представители към Студентски съвет от квотата на Факултета по Дентална медицина ще се проведат през следващата учебна седмица съответно в 1-ви, 3-ти и 5-ти курс, както следва :


За 1-ви курс - на 18.11(Петък) в 13:00-13:15 часа след лекция по Материалознание в Първа аудитория на ФДМ;
За 3-ти курс - на 15.11(Вторник) в 11:15- 11:30 часа след лекция по Консервативно зъболечение във Втора аудитория на ФДМ;
За 5-ти курс - на 16.11(Сряда) в 11:15-11:30 след лекция по Протетична дентална медицина в Първа аудитория на ФДМ .

Желаещите кандидати ще бъдат помолени да се представят и да аргументират желанието си за участие в Студентски съвет. 

Уважаеми колеги,

В резултат на отговор с изходящ номер 5158/09.11.2016г. по повод постъпило предложение от Студентски Съвет за увеличаване на стипендиите с номер 1151/08.11.2016г ви информираме ,че критериите за определяне на студентите, които ще получават стипендия за Зимен семестър на учебната 2016/ 2017 година са следните:

I категория

За студенти с успех Отличен ( 6. 00 ), през последните два семестъра без оглед на дохода - в размер на 110 лв., изплатени от собствени средства на съответното звено на университета.

II категория
За студенти с успех / 5.00-5.99/ през последните два семестъра и доход на член от семейството не по-висок от 420 лв. за периода 01.03.2016 г. до 31.08.2016г., - стипендията е в размер на 95 лв. /комулативно изпълнени до изчерпване на средствата по низходящ ред/.

Социални стипендии:

Социална стипендия се отпуска със заповед на Ректора без оглед на успеха, но с изискване средномесечен доход на член от семейството за периода 01.03.2016 г. до 31.08.2016 г. не по- висок от 650 лв., както следва:

1.На несемейни студенти, без двама родители, на студенти – инвалиди и студенти с двама родители – инвалиди, и на студенти с един родител, който е инвалид, а другият родител е починал и на студентите, които до пълнолетието си са отглеждани в домове за деца лишени от родителски грижи –– в размер на 90 лв.
/Студенти, които до пълнолетието си са отглеждани в домове за деца лишени от родителски грижи, като представят съответния документ не представят такъв за доход на родителите си/.
2. Студентките майки запазват правото си за получаване на стипендия до края на учебния семестър, в който детето навършва 6- годишна възраст.
а. Когато съпругът е учащ се на редовно обучение на място финансирано от държавата, войник или нетрудоспособен, или когато самите те са самотни майки/ майки с деца до 6 годишна възраст, чийто баща е неизвестен/, овдовели или разведени – в размер на 90 лв.
б. Във всички останали случаи – в размер на 80 лв.
в. Право на стипендия в размер на 90 лв. имат студентите-бащи с дете до 6 годишна възраст, когато майката не е студентка, починала е или упражняването на родителски права е предоставено на бащата студент.
3. В съответствие с ПМС № 9 / 20.01.2007г. на студенти до 27г.възраст, редовна форма на обучение, чийто родители са кадрови военнослужещи, участващи в международни мисии, в периода в който родителя отсъства – в размер на 90 лв.

4.Български докторанти, обучаващи се на места, субсидирани от държавата, получават месечни стипендии в размер на 450 лв.

5.Студенти-чужденци, приети за обучение по междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен – месечна стипендия в размер на 150 лв.

Предлагат се следните изисквания към кандидатите :

1. За стипендия могат да кандидатстват само студентите, които са положили успешно всички изпити. Успешно положен е изпит с оценка различна от Слаб /2.00/ .
2. За доказване на средномесечният доход на член от семейството се изискват служебни бележки на родителите за периода 01.03.2016г. - 31.08.2016 г.Документът да бъде с изходящ номер и печат.
3. За безработни родители се представя документ от НАП за осигурителния доход за периода 01.03.2016г - 31.08.2016г.
• Нулев брутен доход не се приема, с изключение на студентските семейства.
• Когато студентката –майка няма сключен граждански брак, тя представя актуално удостоверение за семейно положение от общината.
• Студенти с трайни увреждания да представят копие от валидно ТЕЛК решение.
• Стипендии се изплащат само по банков път - чрез Пощенска банка.

ПРАВИЛА ПРИ КЛАСИРАНЕТО НА КАНДИДАТИТЕ:

• Всички кандидати с успех Отличен (6.00) получават стипендия.
• Класирането във II категория става по низходящ ред на успеха до изчерпване на средствата за съответното звено категория. Условието е кандидатите да са положили по учебен план всички изпити. 
• Оценките на студентите от специалност “Фармация”, които провеждат специализация по клинична и промишлена фармация не влизат при изчисляването на общия им бал, с който кандидатстват за стипендия. При тази категория балът се формира само от оценките от изпитите по основната програма на специалността “ Фармация “

Приемане на документи – от 10.11.2016 г. до 25.11.2016 г вкл.в Деканата на съответното звено

Без изключение няма да се приемат молби за еднократни помощи и награди, поради ограничение на средствата за редовни стипендии!

Уважаеми колеги,

Имате възможност да станете част от екипа на Студентски Съвет.Ако сте активен, с борбен дух стремящ се към промяна, тогава това е вашето място! 

Информираме Ви ,че на 10.11.2016г.(четвъртък) от 17:30 в "III" Аудитория на ПУЦ ще се проведат избори за членове на Студентски Съвет от I-ви, III-ти и V-ти курс.

Право да се кандидатират имат всички студенти от МФ с непрекъснати права към момента.

Необходими документи на кандидатите: студентска книжка,заверена за зимен семестър на академичната 2016/2017г.

Очакваме ви!

Страница 1 от 9