НОВИНИ
10
Ное

Студентски стипендии за зимен семестър на учебната 2016/2017г.

Оценете
(1 глас)

Уважаеми колеги,

В резултат на отговор с изходящ номер 5158/09.11.2016г. по повод постъпило предложение от Студентски Съвет за увеличаване на стипендиите с номер 1151/08.11.2016г ви информираме ,че критериите за определяне на студентите, които ще получават стипендия за Зимен семестър на учебната 2016/ 2017 година са следните:

I категория

За студенти с успех Отличен ( 6. 00 ), през последните два семестъра без оглед на дохода - в размер на 110 лв., изплатени от собствени средства на съответното звено на университета.

II категория
За студенти с успех / 5.00-5.99/ през последните два семестъра и доход на член от семейството не по-висок от 420 лв. за периода 01.03.2016 г. до 31.08.2016г., - стипендията е в размер на 95 лв. /комулативно изпълнени до изчерпване на средствата по низходящ ред/.

Социални стипендии:

Социална стипендия се отпуска със заповед на Ректора без оглед на успеха, но с изискване средномесечен доход на член от семейството за периода 01.03.2016 г. до 31.08.2016 г. не по- висок от 650 лв., както следва:

1.На несемейни студенти, без двама родители, на студенти – инвалиди и студенти с двама родители – инвалиди, и на студенти с един родител, който е инвалид, а другият родител е починал и на студентите, които до пълнолетието си са отглеждани в домове за деца лишени от родителски грижи –– в размер на 90 лв.
/Студенти, които до пълнолетието си са отглеждани в домове за деца лишени от родителски грижи, като представят съответния документ не представят такъв за доход на родителите си/.
2. Студентките майки запазват правото си за получаване на стипендия до края на учебния семестър, в който детето навършва 6- годишна възраст.
а. Когато съпругът е учащ се на редовно обучение на място финансирано от държавата, войник или нетрудоспособен, или когато самите те са самотни майки/ майки с деца до 6 годишна възраст, чийто баща е неизвестен/, овдовели или разведени – в размер на 90 лв.
б. Във всички останали случаи – в размер на 80 лв.
в. Право на стипендия в размер на 90 лв. имат студентите-бащи с дете до 6 годишна възраст, когато майката не е студентка, починала е или упражняването на родителски права е предоставено на бащата студент.
3. В съответствие с ПМС № 9 / 20.01.2007г. на студенти до 27г.възраст, редовна форма на обучение, чийто родители са кадрови военнослужещи, участващи в международни мисии, в периода в който родителя отсъства – в размер на 90 лв.

4.Български докторанти, обучаващи се на места, субсидирани от държавата, получават месечни стипендии в размер на 450 лв.

5.Студенти-чужденци, приети за обучение по междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен – месечна стипендия в размер на 150 лв.

Предлагат се следните изисквания към кандидатите :

1. За стипендия могат да кандидатстват само студентите, които са положили успешно всички изпити. Успешно положен е изпит с оценка различна от Слаб /2.00/ .
2. За доказване на средномесечният доход на член от семейството се изискват служебни бележки на родителите за периода 01.03.2016г. - 31.08.2016 г.Документът да бъде с изходящ номер и печат.
3. За безработни родители се представя документ от НАП за осигурителния доход за периода 01.03.2016г - 31.08.2016г.
• Нулев брутен доход не се приема, с изключение на студентските семейства.
• Когато студентката –майка няма сключен граждански брак, тя представя актуално удостоверение за семейно положение от общината.
• Студенти с трайни увреждания да представят копие от валидно ТЕЛК решение.
• Стипендии се изплащат само по банков път - чрез Пощенска банка.

ПРАВИЛА ПРИ КЛАСИРАНЕТО НА КАНДИДАТИТЕ:

• Всички кандидати с успех Отличен (6.00) получават стипендия.
• Класирането във II категория става по низходящ ред на успеха до изчерпване на средствата за съответното звено категория. Условието е кандидатите да са положили по учебен план всички изпити. 
• Оценките на студентите от специалност “Фармация”, които провеждат специализация по клинична и промишлена фармация не влизат при изчисляването на общия им бал, с който кандидатстват за стипендия. При тази категория балът се формира само от оценките от изпитите по основната програма на специалността “ Фармация “

Приемане на документи – от 10.11.2016 г. до 25.11.2016 г вкл.в Деканата на съответното звено

Без изключение няма да се приемат молби за еднократни помощи и награди, поради ограничение на средствата за редовни стипендии!

Прочетена 1140 пъти