МИСИЯ И ЦЕЛИ

ИСТОРИЯ, МИСИЯ И ЦЕЛИ

Функционирането на Студентските съвети като институция във Висшите училища започва преди 1994 година. Идеята за създаването на тези студентски организации е те да представляват и изразяват мнението на студентската общност пред ръководството на Висшите училища, които представляват.
В края на 1995 година, след промени в Закона за висшето образование, Студентските съвети се институционализират като задължително звено във всеки университет. Правата и задълженията на Съвета се регламентират в Закона за висшето образование. Съгласно тези правомощия, Студентските съвети получават четиригодишен мандат на управление.

През март 2000 година, след поредни промени в Закона за висшето образование, в гр. Свищов се провежда Учредително събрание на Националното представителство на студентските съвети в Република България. Идеята за създаване на тази организация е да обединява студентските лидери и да създава партньорство между тях. Основната цел на Националното представителство на студентските съвети е утвърждаване на Студентските съвети като основни значими партньори на Ръководствата на ВУ в страната.

Промените през юни 2004 година в Закона за висшето образование задължават университетите да проведат в рамките на шест месеца избор за нови Студентски съвети. Това бе належащо във връзка с въвеждане на ограничения в мандатния период. Мандатността от четири години се променя на две, с възможност за избор на втори мандат. Основният аргумент на законодателя е да се преустанови дългогодишната практика- едни и същи лица за дълъг период от време да представляват колегите си по недемократичен и непрозрачен начин.

Студентски съвет в Медицински университет - София е основан от 1997 година. През пролетта на 1998 година се провеждат избори и се учредяват факултетните представителства в Медицински и Фармацевтични факултети, представителството на Факултета по Дентална медицина се учредява през есента на същата година.
За повече от 15 години, Студентски съвет винаги се е стремял да защитава интересите на студентите и да ги подкрепя и насърчава във всяко едно тяхно начинание.

Днес Студентски съвет на Медицински университет - София е коректив на ръководството в университета. Наши представители са членове на ръководните органи в Медицински университет - София и работят за разрешаване на студентските проблеми и казуси. Водени от общите ни мисии и цели да работим за подобряване на качеството на обучение, ние, студентите продължаваме мисията на нашите предшественици.

Студентски съвет на МУ-София е коректив на ръководството в университета. Наши представители са членове на ръководните органи в Медицински университет и работят за разрешаване на студентските проблеми и казуси. Водени от общите ни мисии и цели да работим за подобряване на качеството на обучение, ние, студентите продължаваме мисията на нашите предшественици.

Студентски съвет в Медицински университет - София е основан от 1997 година. През пролетта на 1998 година се провеждат избори и се учредяват факултетните представителства в Медицински и Фармацевтични факултети, представителството на Факултета по Дентална медицина се учредява през есента на същата година.
За повече от 15 години, Студентски съвет винаги се е стремял да защитава интересите на студентите и да ги подкрепя и насърчава във всяко едно тяхно начинание.

Студентският съвет на Медицински университет е единствения легитимен представител на студентската общност в Университета и се състои от представителите на студентите и докторантите в Общото събрание на МУ-София.

Целите на Съвета са свързани с: реализиране на правата на студентското самоуправление; защита на социалните интереси на обучаващите се в Медицински университет; провеждане на културна, спортна, научна, творческа, междууниверситетска и международна дейност.

Правомощията на Студентския съвет на Медицински университет - София са регламентирани в Чл. 73 от Закона за висшето образование и Правилника за устройството и дейността на Студентския съвет, като основните му правомощия са:

1. да организира избора на свои представители в ръководните и контролните органи на висшето училище, както и в съвета на настоятелите;
2. да прави предложения за въвеждане на допълнителни учебни дисциплини;
3. да прави предложения за покана на външни преподаватели;
4. да организира създаването на научни специализирани студентски общности и публикуването на техни трудове;
5. при необходимост да създава и управлява свои организационни звена;
6. да установява вътрешни и международни образователни, културни и следдипломни контакти между студентите;
7. да изразява мнение и да прави предложения за развитието на спортната дейност във висшето училище;
8. да участва в управлението на студентските общежития;
9. да участва в организацията на учебния процес, разпределението на стипендиите и помощите за студентите;
10. да участва със свои представители в наблюдението на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав във висшето училище, както и при разработване на въпросите за проучване на студентското мнение.

Студентския съвет на Медицински университет - София се стреми към популяризирането и приобщаването на все повече студенти към дейностите, реализиране от него, като по този начин способства за изграждането на нови и полезни умения у бъдещите инженери и специалисти.